Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

26.10.2008

Teutonernes generalforsamling - 'det nye store musikteater-projekt i sommeren 2009 bliver til noget'…. 

 

Teutonernes generalforsamling på Snedsted Kro torsdag aften var imødeset med stor spænding, idet det på forhånd lå i kortene, at bestyrelsen ville melde ud om situationen p.t. vedr. det nye store kulturprojekt i sommeren 2009.

Og lad det være sagt med det samme – det nye projekt gennemføres som planlagt.

INDLEDNING

Generalforsamlingen blev indledt med en række flotte numre af Teutonerkoret under ledelse af Anette B. Pedersen. Koret har stille og roligt vokset sig større og større, og består nu af godt en snes medlemmer, som jo vil være et solidt grundfundament i den nye forestilling næste sommer.

BERETNING

I formandens beretning sagde John Pedersen bl.a. at bestyrelsens arbejde i årets løb, havde været koncentreret om det nye projekt i 2009 – udsendelse af ansøgninger til diverse fonde m.m., kontakt til og aftaler med diverse professionelle instruktører m.m., kontakter og besøg m.m. i Husum i Slesvig, som er målet for forestillingens turne, samt masser af øvrige gøremål, som der jo er nok af, når et nyt projekt er under planlægning.

Men disse forberedelser m.m. har ikke sat Teutonernes øvrige aktiviteter i stå, snarere tværtimod – ikke mindst takket være foreningens Aktivitetsudvalg, som tager sig af de løbende aktiviteter i perioden mellem de store kulturprojekter.

Og her nævnte formanden bl.a. foreningens deltagelse i byens juleoptog, hvor Teutonerne var repræsenteret med en bod, Teateraften med Limfjordsteatret, Vise-vers & Cafeaften med fulde huse, samt ikke mindst sommerens store projekt ’En dag i det Grønne’ i anlægget i Snedsted, som havde været en stor succes.

 

Klik på billederne for store fotos.

Teutonerkoret indledte med en række flotte numre.


Formanden John Pedersen aflægger beretning.


Et kig ud over generalforsamlingens deltagere.  

Og formanden roste og takkede udvalget for deres store engagement og aktiviteter, som alle uden undtagelse havde været nogle store succes'er med deltagelse af rigtig mange mennesker.

Formanden rettede også en stor tak til foreningens samarbejdspartnere i årets løb – bl.a. Limfjordsteatret, DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed, Kulturelt Samråd i Thisted kommune, LAG Thy-Mors, Teutonerkoret, samt ikke mindst Elsebeth Poulsen fra Grænseforeningen i Thisted, som havde været en uvurderlig hjælp med hensyn til planlægningen af turneen til Sydslesvig.

Om det nye projekt i 2009 sagde formanden, at bestyrelsen nu kunne melde ud, at projektet helt sikkert bliver til noget – ikke mindst på baggrund af de tilskud, som foreningen er blevet bevilget fra diverse fonde m.v. – og formanden nævnte her de enkelte sponsorer – og bestyrelsen havde stor tiltro til, at det nok skulle lykkes at få budgettet for projektet til at hænge sammen.  

Derfor havde bestyrelsen også indgået aftaler med bl.a. forfatter til stykket, som bliver Niels Stokholm, Thyholm, komponist og evt. dirigent bliver Erling Lindgren, Lemvig, og instruktør på forestillingen bliver igen skuespilleren Pia Mourier, som også var instruktør på projektet i 2006.

Korleder bliver igen Anette B. Pedersen, som også står bag Teutonerkoret, og leder af Systuen og kostumer m.m. bliver Lene Bek Nielsen, Sønderhå, mens Bjarne Nielsen endnu en gang har sagt ja til at fungere som værkstedsleder/pladsformand. Herudover er bestyrelsen i kontakt med h.h.v. en scenograf og lyd-og lys folk, og endelige aftaler herom forventes indgået snarest.

REGNSKAB

Næste punkt på dagsordenen var foreningens regnskab, som blev fremlagt og gennemgået af kasserer Nora Hornstrup, og regnskabet udviste et overskud på i alt kr. 34.544,00 – ikke mindst takket være Aktivitetsudvalgets diverse arrangementer i årets løb – og egenkapitalen udgør herefter i alt kr. 35.756,00.

Regnskabet godkendtes efterfølgende eenstemmigt.

KONTINGENT

Fastsættelse af årets kontingent forblev uændret, nemlig kr. 100,00 for enkeltpersoner og kr. 150,00 for et husstandsmedlemskab.
Foreningens medlemstal talte ved regnskabets afslutning 20 enkeltmedlemmer og 20 husstandsmedlemsskaber, (hvilket måske ikke lyder af så meget, men da et husstandsmedlemskab typisk tæller fra 2-4/5 personer, ja så er antallet af medlemmer måske snarere 70-80 personer.
Og dette medlemstal øges typisk betydeligt i de år, hvor et nyt projekt starter op).

VALG

Under punktet valg til bestyrelsen genvalgtes Thorkild Madsen, Snedsted og Bent Jørgensen, Sundby, mens Stig Kirk, Stagstrup blev nyvalgt til bestyrelsen.

Også valg af revisionsfirma var genvalg af Brandt & Sigsten Pedersen, Thisted.

EVT.

Under dette punkt orienterede Ole Skovgaard, Thisted om foreningen Kulturelt Samråd i Thisted kommune, om formål, tilbud og muligheder m.m. – og i øvrigt henvises der bl.a. til foreningens hjemmeside på adressen www.thy-kultur.dk