Forside
Arrangementer Her & Nu
Foreningen bag
Bestyrelsen
- Formålsparagraf
- Vedtægter
- Samarbejdspartnere
Teutoner-koret
Nyhedsoversigt
Tidligere forestillinger
Links
Kontakt os

Vedtægter

1.  Navn og hjemsted

 • Kulturprojektet ”Teutonernes Rejse” er en forening med hjemsted i Snedsted i Thisted Kommune. Foreningen er stiftet den 22. januar 1992 og bygger på en medlemskreds. Den ledes af en bestyrelse på fem medlemmer jfr. Paragraf 7.

2. Formål

 • Foreningens formål er at gennemføre kulturprojekter. Projekterne skal grundlæggende bygge på amatørskuespil, som afvikles i samarbejde med professionelle teater- og musikfolk.
  Projekterne skal skabe en sammenhæng mellem forskellige kulturtilbud (billedkunst, dramatik, musik m.v.) på en sådan måde, at det kan virke udviklende og engagerende på egnens befolkning.
  Det er et videre formål at:
  - skabe forståelse for og kendskab til dansk/nordisk kultur i andre europæiske lande
  - knytte forbindelse til forøgelse af international forståelse.
  Bestyrelsen kan lade foreningen deltage i andre former for kulturelt arbejde, såfremt det skønnes at fremme det overordnede formål.
  Kun generalforsamlingen kan forpligte foreningen økonomisk i forbindelse med andre aktiviteter end de ovenfor nævnte.
  Foreningen er medlem af Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS).


3. Undergrupper

 • Bestyrelsen kan nedsætte selvstændigt arbejdende undergrupper, der fungerer inden for fastsatte rammer, økonomisk og aktivitetsmæssigt.


4. Medlemskab

 • Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens formål.


5. Hæftelsesregler

 • Der gives ikke medlemmerne andel i overskud af driften. Et evt. overskud tilfalder foreningen alene. Dog kan den del af overskuddet, der ikke er nødvendig til sikring af næste års aktiviteter, af bestyrelsen udloddes til andre formål i Snedsted-området, fortrinsvis inden for teater- eller billedkunsten.
  For foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue, og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for en foreningen påhvilende gæld.

 
6. Generalforsamling

 • Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang. Kun aktive medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent, har stemmeret. Bestyrelsen kan indbyde pressen og andre relevante personer.

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober, og indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem. Derudover annonceres generalforsamlingen i dags- og/eller ugepressen efter bestyrelsens skøn.

  Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det med angivelse af motiveret dagsorden. I så tilfælde er bestyrelsen pligtig at indkalde generalforsamlingen til afholdelse senest på månedsdagen efter modtagelsen af begæringen herom. I øvrigt gælder for ekstraordinære generalforsamlinger samme regler som for den ordinære.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, uanset antallet af mødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog jfr. paragraf 11.

  Skriftlig afstemning skal finde sted ved alle personvalg.

  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Drøftelse af kommende aktiviteter
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt


7. Bestyrelsen

 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Skiftevis to og tre medlemmer.
  Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der har stemmeret på generalforsamlingen.
  Udtræder et bestyrelsesmedlem midt i en periode, kan bestyrelsen selv supplere en stedfortræder, som sidder indtil førstkommende generalforsamling. Mindst tre bestyrelsesmedlemmer skal være valgt på en generalforsamling.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  Bestyrelsen leder foreningens arbejde og tager de fornødne initiativer til opfyldelse af dens formål.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
  Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger og deres baggrund. 


8. Bemyndigelser

 • Ved køb, salg, pantsætning af fast ejendom eller låneoptagelse i øvrigt forpligtes foreningen økonomisk ved to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer. Bestyrelsen kan meddele prokura til konti i pengeinstitutter o.l.


9. Regnskab

 • Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens drift, og der føres regnskab efter almindeligt gældende regler.
  Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august. Det reviderede regnskab forelægges skriftligt for den ordinære generalforsamling.
  Til at revidere regnskabet vælger generalforsamlingen enten en statsautoriseret eller registreret revisor eller to medlemmer af foreningen. 


10. Udlejning

 • Foreningens ejendom, materiel og inventar kan efter bestyrelsens skøn og nærmere beslutning udlejes. 


11. Ændring af vedtægter og opløsning

 • Disse vedtægter kan ændres på en lovlig indkaldt generalforsamling, hvortil der i dagsordenen er optaget fuldstændig bemærkning herom, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.
  Samme regler gælder for opløsning af foreningen.
  Såfremt det vedtages at opløse foreningen, skal dens formue efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom anvendes til gavn for kultur- og fritidslivet i Snedsted eller nærmeste omegn.


Således vedtaget på ordinær generalforsamling
tirsdag d. 25. oktober 1994 på Snedsted Kro  

Ole Skovgaard Pedersen
dirigent